Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş Çıkış Senelik İzin Belgesi Kartı Başvuruları Hakkında

Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkındaki 5/1806 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilip 18 Kasım 1961 tarihli ve 10961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Yönetmelik ve bahsi geçen Yönetmeliğe dayanılarak çıkartılan 08/05/2014 tarihli, 2014/1 sayılı Genelge ile 04/10/1991 tarihli, 1991/223 sayılı Genelge uyarınca milli emniyetimizi ve gümrük hatlarımızın korunması, gemilere giriş-çıkışın disiplin altına alınması amacıyla yabancı limanlara sefer yapan milli gemilerimizle limanlarımıza gelen yabancı bayraklı gemilere iş gereği veya başka geçerli sebeplerle girip çıkmak isteyen ilgililerin anılan yönetmeliğin 2 ila 10'uncu maddeleri gereği senelik ve geçici izin belgeleri almaları zorunluluğu bulunmaktadır.
Bölge Müdürlüğümüzce gerçekleştirilecek olan 2018 yılına ait kart basım işlemleri ile ilgili olarak,  giriş kartı müracaatı yapmak isteyen firmaların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte ilgili Gümrük Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
 

KART BAŞVURUSU YAPACAK FİRMALAR İÇİN GEREKLİ  OLAN BELGELER
 
FİRMA İÇİN:
*Ticaret Sicil Gazetesi (Faaliyet alanını gösterir kısım mutlaka olacaktır.)
*Faaliyet Belgesi (Yeni tarihli)
*Vergi Levhası
*Vekâletname
*İmza Sirküleri
 
PERSONEL İÇİN:
*SGK Bildirimi (Son 2 Aylık)
*İkametgâh Belgesi aslı (Geçerli Tarihli)
*Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
*1 adet Vesikalık fotoğraf (Dijital ortamda fotoğraf ismi kişi adı ve soyadı olacak şekilde)