Antrepo ve Serbest Bölgeler Şubesi

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

a) Geçici depolama yerleri ve lojistik merkezlerinin açılıp işletilmesine, buralarda yapılacak değişikliklere ve bu yerlerin kapatılmasına ilişkin işlemlerle ilgili inceleme ve araştırma yaparak evrakı görüşleri ile birlikte Bakanlığa iletmek.

b) Genel ve özel akaryakıt antrepoları dışındaki antrepoların Açma ve İşletme Yatırım İzni ile Antrepo Açma ve İşletme İznine ilişkin başvurularla, devir, genişletme, daraltma, kapatma ve benzeri işlemleri yürütmek.

c) Gümrüksüz satış mağazaları ve depolarının açılması, işletilmesi, devri, kapatılması ve benzeri işlemlerle ilgili inceleme ve araştırma yaparak evrakı görüşleri ile birlikte Bakanlığa iletmek ve yerli üretim eşyasına ait kataloglan onaylamak.

ç) Serbest Bölgelerde gümrük işlemlerinin yürütülmesi ve takibini yapmak.

d) Geçici depolama yerleri, antrepo, gümrüksüz satış mağazaları ve depolar için açma ve işletme harçlarının takibini yapmak.

e) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından antrepolarla ilgili olarak Gümrük Müdürlüklerine verilen tespit raporlarının kabul edilmesi ile ilgili düzenlemeleri yapmak.

f) Antrepoların mevzuatta öngörülen şartlan taşıyıp taşımadıklarının belirli aralıklarla denetlenmesini ve yıllık sayımlarının takip edilmesini sağlamak.

g) Gümrük Müdürlüklerince intikal ettirilen bir defaya mahsus geçici depolama yeri izin taleplerini karşılamak.

ğ) Antrepolar, geçici depolama yerleri ve gümrüksüz satış mağazaları ve depolan ile ilgili olarak Gümrük Müdürlükleri tarafından uygulanan cezalara ilişkin itirazları incelemek ve sonuçlandırmak.

h) Antrepoların uygun teknik cihazlarla izlenmesini sağlayacak çalışmaları yürütmek.

ı) Hudut kapılan, deniz ve havalimanlarında yerli yiyecek ve içecek satış yerleri açılıp işletilmesine izin verme işlemlerini yürütmek.

i) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.