Kontrol Şubesi

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

a) İşlem gören gümrük beyannamelerinin gümrük tarife istatistik pozisyonu ve vergi nispetlerinin 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkındaki Kanun, kıymetin GATT Kıymet Anlaşması, matrah unsurları, vergi oran ve tutarlarının 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile diğer eş etkili vergiler ve mali yüklerin gümrük mevzuatı ve diğer mevzuat hükümleri bakımından risk analizine dayalı kontrole tabi tutularak sonuca göre gerekli görülenleri belge veya fiziki muayene yoluyla kontrol etmek ya da kontrol edilmesini sağlamak.

b) Yapılan analiz ve değerlendirme sonucunda eksik alındığı veya hiç alınmadığı tespit edilen vergilerin, 4458 sayılı Gümrük Kanununda belirtilen zamanaşımı süresi içerisinde ilgili gümrük idareleri vasıtasıyla yükümlüsünden istenilmesini sağlamak.

c) Yükümlüsüne tebliğ edilen tahakkukların tahsil sürecinin takibi için işlem dosyasını Tahsilat, Taksitlendirme ve Geri Verme Şubesine intikal ettirmek.

ç) Gümrüklerce tahsilât ve/veya kontrolü yapılan vergi, fon, mali yükler ile diğer yükümlülükler yönünden gerçek ve tüzel kişilere ilişkin her türlü bilgi ve belgenin gerektiğinde incelemesini yapmak.

d) Bölge Müdürlüğü bünyesindeki hizmet birimlerinin işlem ve faaliyetlerini incelemek ve denetlemek.

e) M
enşe ispat belgeleri ile A.TR Dolaşım Belgelerinin sonradan kontrol işlemleri.

f) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak