Tahsilat Taksitlendirme ve Geri Verme Şubesi

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

a) Yetkileri dahilinde olan geri verme, tecil ve taksitlendirme işlemlerini yapmak.

b) Bölge Müdürlüğünce ve bağlı gümrük müdürlüklerince yürütülen ek tahakkuk ve tahsilât işlemlerini ilgili programlar ve gerektiğinde yazışma yapmak suretiyle izlemek, bu alandaki eksikliklerin düzeltilmesini sağlamak.

c) Bağlı gümrük idarelerince tahsil edilen vergi, resim, fon, mali yükümlülük ve diğer kamu gelirlerinin tahsil seyrini araştırmak ve bütçe tahminlerine esas olacak bilgileri toplamak.

ç) Gümrük vergileri ile ilgili olarak yapılan uzlaşma başvuru işlemlerini yürütmek.


d) Kesinleşen amme alacaklarının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahsilini temin etmek üzere gerekli haciz ve tahsilat işlemlerini yapmak.


e) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.