Transit Şubesi

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

a) Bölge Müdürlüklerinin bağlantı idarelerinde başlatılmış transit işlemlerinin süresi içinde sonlandırılmadığı veya ibra edilmediği durumlarda araştırma başlatmak için varış idarelerine gerekli mesajları göndermek veya gönderilmesini sağlamak.

b) Araştırmaya düşen beyannameler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüğü bağlantısı varış idarelerinde gerekli araştırmayı yaparak, hareket idarelerine gerekli mesajları zamanında göndermek veya gönderilmesini sağlamak.

c) Varış idaresi nezdinde yapılan araştırmanın sonuç vermediği durumlarda asıl sorumlu nezdinde araştırma başlatmak veya başlatılmasını sağlamak.

ç) Koşulları gerçekleştiği takdirde doğrudan asıl sorumlu nezdinde araştırma başlatmak veya başlatılmasını sağlamak.

d) İbra edilmemiş transit beyannamelerini düzenli olarak kontrol ederek, Ortak Transit Sözleşmesi çerçevesinde belirlenen süreler içerisinde kefil kuruluşa ve asıl sorumluya bildirimde bulunmak veya bulunulmasını sağlamak.

e) Tahsilatı gereken beyannamelerin takibinin yapılarak kefil veya asıl sorumlu nezdinde ilgili gümrük idarelerince tahsilat işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

f) Kapsamlı teminat başvurularını değerlendirerek sonuçlandırmak ve uygun bulunanların işlem dosyasını Gümrük İşlemleri ve Koordinasyon Şubesine intikal ettirmek.

g) Ortak Transit Sözleşmesine akit ülkelerden gelen elektronik posta ve resmi yazıları, mevzuata uygun bilgi ve belgeler ile cevaplandırmak.

ğ) Ortak Transit Sözleşmesine akit ülkelerin araştırma ve tahsilat ile yetkili idarelerine ilave bilgi ve belge göndermek için elektronik posta veya mevzuatın öngördüğü resmi yazıları göndermek.

h) Bakanlık ortak transit ile ilgili birimleri ve diğer Bölge Müdürlükleri ile düzenli iletişim kurmak, durum raporları düzenlemek ve bilgilendirmek.

ı) Bağlantı gümrük idarelerine transit konularında düzenli eğitimler vermek.

i) BİLGE ve NCTS programında veya mevzuatta transit konuları ile ilgili yaşanan aksaklıkları tespit ederek, yapılması uygun görülen düzenlemeleri Bakanlık birimlerine bildirmek.

j) Bağlantı gümrük idarelerinde yerel transit koordinatörleri belirleyerek transit işlemlerinin zamanında sonlandırılması ve kapatılmasını sağlamak.

k) Sunulan transit beyanlarının veya alternatif kanıtların doğruluğundan şüphe edildiği durumlarda veya risk analizine dayalı olarak, sonradan kontrol kapsamında mutat formlar kullanarak varış idaresi ile yazışma yapmak veya yaptırmak.

l) Sonradan kontrol kapsamında, hareket idarelerince mutat formlar ile gönderilen doğrulama taleplerini zamanında cevaplandırmak veya cevaplandırılmasını sağlamak.

m) TIR Sözleşmesi kapsamında yapılan işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

n) GÜVAS ve TIR/Transit Takip Programı üzerinden sorgular yapılarak kayıtları açık görünen TIR Karnelerini sorgulamak, bunlara ilişkin takiplerin bağlantı idarelerce yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

o) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.